O nasOfertaKontakt
UWAGA!!!

Zapraszamy do nowej siedziby firmy

UL. KOMBATANTÓW 1
15-110 Białystok

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest PPHU DAFI Adam ŁOBODZIŃSKI (dalej: DAFI), z siedzibą przy ul. ul. Ryska 1, 15-008 Białystok, NIP: 542-220-46-96, REGON: 051977577.

Dane Kontaktowe DAFI: PPHU DAFI Adam ŁOBODZIŃSKI, ul. Ryska 1, 15-008 Białystok.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. Powołany zgodnie z wymogami prawa administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych prowadzi w szczególności dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. Do przetwarzania danych w DAFIPAPEIR są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Uzyskane od Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez DAFI w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DAFI w celu: marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

Państwa dane będą przetwarzane przez DAFI:

 • przez czas świadczenia usług, wykonywania umów z nimi związanych lub powiązanych,

 • wykonywania umów, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę, a także prowadzenia procesu rekrutacji

 • w okresie, w którym DAFI może ponieść́ konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa

 • przez czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i DAFI umowy np. umów o pracę, umów dostawy, a w przypadku dochodzenia przez DAFI roszczeń́ lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań́

Warunkiem zawarcia umówjest przekazanie przez Państwa danych osobowych na formularzach, umowach oraz innych dokumentach związanych bezpośrednio czy pośrednio z usługami świadczonymi przez DAFI. Przetwarzanie danych osobowych i ich weryfikacja w oparciu o dokument ze zdjęciem będzie przeprowadzona przez uprawnionych do tego pracowników DAFI, w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Pana/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganym do ważnego zawarcia umowy spowoduje brak udzielenia przez DAFI jakichkolwiek usług na Państwa rzecz oraz odmowę zawarcia umów.

Uzyskane od Państwa dane osobowe będą przekazywane przez DAFI następującym podmiotom:

 • innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi DAFI posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania wykonywania umowy

 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w przypadkach określonych przepisami prawa

 • organom administracji państwowej i samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego prawa

 • pozostałym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 • osobom upoważnionym przez Państwa

 • podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, kadrową i informatyczną DAFI


 • operatorom zajmującym się działalnością pocztową lub kurierską oraz transportowąPłatności dokonywane na rzecz DAFI za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, skutkować będą przekazaniem informacji z jakiego konta, oraz z jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. DAFI będzie te dane przetwarzać́ w celu sprawdzenia, czy płatność została wykonana w sposób prawidłowy oraz w celach związanych z ustaleniem ewentualnych reklamacji, dokonania zwrotów, dochodzenia i obrony roszczeń́ oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.

DAFI może uzyskiwać Państwa dane z rejestrów publicznych np. baza CEIGD, KRS lub ZUS w celu weryfikacji czy ustalenia danych istotnych z punktu widzenia prawidłowego wykonywania umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez DAFI Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, istnieje możliwość wniesienia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z Państwa ma prawo złożyć do DAFI osobiście pisemny wniosek o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych, 


 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie

 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku), 


 • dostęp do danych osobowych(o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 
Powyższy wniosek należy złożyć osobiście, w siedzibie DAFI. 
Zakres każdego z ww uprawnień oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać́, wynika z przepisów prawa.

      
PPHU „DAFI” Adam Łobodziński

15-110 Białystok
ul. Kombatantów 1
design : G3 Media